Regulamin

Data aktualizacji: 13.11.2023.

Sprzedaż produktów elektronicznych pod adresem http://kurskorektytekstu.pl realizuje Ewa Popielarz, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Ewa Popielarz Edytorstwo & Copywriting, z siedzibą w Niepołomicach (32-005), ul. Pociągów Pancernych 16. Sprzedawca jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i posługuje się numerem NIP 5170174262, REGON 365127574.

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest pod adresem siedziby wskazanym powyżej, pod adresem e-mail kontakt@kurskorektytekstu.pl oraz pod numerem telefonu 609022240.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),
 3. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów na Stronie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem http://kurskorektytekstu.pl/regulamin,
 5. Strona – sklep internetowy działający pod adresem http:// kurskorektytekstu.pl,
 6. Sprzedawca – Ewa Popielarz, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Ewa Popielarz Edytorstwo & Copywriting, z siedzibą w Niepołomicach (32-005), ul. Pociągów Pancernych 16. Sprzedawca jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i posługuje się numerem NIP 5170174262.
 7. Subskrypcja – indywidualny dostęp Kupującego do treści i/lub usług cyfrowych oraz innych funkcjonalności wskazanych w opisie Subskrypcji (np. dostęp do forum), przyznany na określony czas, zgodnie z umową. Opisem Subskrypcji oraz ceny brutto są dostępne na Stronie przy prezentowanej Subskrypcji.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Strony Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Strony Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na Stronie.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Strony, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Strony, w tym w szczególności do dokonania zakupu na Stronie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu na Stronie anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Wszystkie ceny produktów podane na Stronie są cenami brutto.
 6. W każdym przypadku informowania o obniżeniu cen produktów Sprzedawca obok informacji o obniżonej cenie zamieszcza również informację o najniższej cenie produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca zamieszcza również informację o najniższej cenie produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Strony Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia na Stronie. Do złożenia zamówienia konieczne jest założenie konta na Stronie.
 3. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta na Stronie. Na koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień na Stronie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. 
 4. Założenie konta na Stronie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Strony, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta na Stronie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
 5. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Strony.

§ 4

Subskrypcja

 1. Subskrypcje dostępne na Stronie dotyczą treści związanych z poprawnością językową i rozwijaniem kompetencji w zakresie pracy z tekstem.
 2. W ramach Umowy zawartej zgodnie z postanowieniami tego Regulaminu Sprzedawca udostępnia Kupującemu Subskrypcję zgodnie z zamówieniem Kupującego.
 3. Realizacja zamówienia polega na dostarczeniu przez Sprzedawcę Kupującemu danych umożliwiających dostęp do treści zgodnych z zamówieniem Kupującego. Dane dostępowe (adres e-mail oraz hasło do konta na Stronie) przesyłane są na adres e-mail wskazany podczas składania zamówienia, chyba że Kupujący jest już zarejestrowany na Stronie – wówczas dane dostępowe nie ulegają zmianie.
 4. Ceny Subskrypcji prezentowane są Kupującemu na Stronie oraz
  w trakcie składania zamówienia. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.
 5. Dostęp do zawartości Subskrypcji zostanie przyznany Kupującemu niezwłocznie po zawarciu Umowy, o ile nie wskazano inaczej w opisie Subskrypcji.
 6. Dostęp do zawartości Subskrypcji jest wskazany w miesiącach
  (przy czym Sprzedawca przez miesiąc rozumie okres 30 dni) lub jako dostęp roczny (365 dni), liczony od momentu przesłania Kupującemu wiadomości e-mail potwierdzającej zakup Subskrypcji.
 7. W ramach Subskrypcji Kupujący uzyskuje dostęp do materiałów, które będą udostępniane cyklicznie w czasie trwania Subskrypcji według harmonogramu dostępnego na stronie Subskrypcji.
 8. Sprzedawca wskazuje na stronie Subskrypcji, jakie materiały są dostępne w jej ramach. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość usunięcia wybranych treści w dowolnym momencie trwania Subskrypcji. O zamiarze usunięcia udostępnionych materiałów Sprzedawca poinformuje Kupującego i zapewni mu możliwość dostępu do nich w terminie co najmniej 14 dni, aby Kupujący miał możliwość się z nimi zapoznać.
 9. Umowa może mieć charakter autoodnawialny, co oznacza, że po upływie okresu trwania Subskrypcji zawierana jest automatycznie kolejna umowa na zasadach takich samych jak poprzednio obowiązująca Subskrypcja, o ile Klient nie anuluje Subskrypcji w zakładce „Moje konto”. W razie zmiany Regulaminu kolejna umowa jest zawierana zgodnie z treścią aktualnego Regulaminu. Sprzedawca udostępnia informację o tym, czy Subskrypcja ma charakter autoodnawialny, w opisie Subskrypcji na Stronie.
 10. W przypadku autoodnawialnej Subskrypcji Kupujący może samodzielnie zrezygnować z automatycznego odnawiania płatności Subskrypcji. Jeśli zrezygnuje z Subskrypcji przed końcem cyklu płatności (obowiązywania umowy), jego odwołanie zostanie uwzględnione natychmiast i nie będzie pobierana opłata za kolejny okres rozliczeniowy (nie zostanie zawarta umowa).
 11. Z chwilą zalogowania się do konta na Stronie po zakupie Subskrypcji lub z chwilą uzyskania dostępu do zamówionej Subskrypcji (w szczególności poprzez przesłanie linku do materiałów) przedmiot umowy uważa się za dostarczony w całości w zakresie treści i materiałów dostępnych w tym czasie.
 12. Szczegółowy regulamin platformy subskrypcyjnej jest dostępny pod adresem: https://kurskorektytekstu.pl/wp-content/uploads/2023/11/kkt-regulamin-platformy-subskrypcyjnej.pdf

§ 5

Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie na Stronie jako zarejestrowany klient.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto na Stronie. Kupujący może założyć konto w trakcie składania zamówienia.
 3. Główne cechy każdego produktu, w tym Subskrypcji, oraz ich specyfikacja są określone na stronie produktowej Subskrypcji na Stronie.
 4. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 5. W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  1. wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia, w tym Subskrypcję, poprzez kliknięcie przycisku „Zamów”,
  2. z widoku listy produktów kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”,
  3. zalogować się do swojego konta na Stronie lub założyć konto – nie dotyczy Kupującego, który zalogował się do swojego konta przez rozpoczęciem składania zamówienia,
  4. podać adres do wysyłki zamówienia (nie dotyczy produktów elektronicznych) oraz dane do faktury (nie dotyczy produktów darmowych) – jeśli Kupujący wcześniej dodał określone dane do konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne dane,
  5. wybrać metodę dostawy (nie dotyczy produktów elektronicznych) i płatności za zamówienie,
  6. zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
  7. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”.
 6. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu PayU, po kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu PayU celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na Stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienia inną niż płatność za pośrednictwem serwisu PayU, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą.

§ 5

Formy dostawy i metody płatności

 1. Zamówione produkty elektroniczne są dostępne w Panelu Kursu, do którego dostęp odbywa się w postaci wysyłki danych do logowania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 2. Dostawa produktów elektronicznych jest nieodpłatna.
 3. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty i Subskrypcję:
  1. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. płatność za pośrednictwem serwisu PayU, w tym płatność za pośrednictwem karty płatniczej.
  3. płatność za pośrednictwem serwisu PayPal.
 4. Kupujący ma do wyboru płatność w ramach Rat PayU. Najważniejsze informacje wraz z regulaminem Rat PayU dostępne są tutaj.
 5. Przy Subskrypcji autoodnawialnej, jeżeli cena za Subskrypcję nie zostanie pobrana od Klienta w terminie 7 dni od zakończenia poprzedniej Subskrypcji, a Sprzedawca wykona w tym czasie 5 nieudanych prób pobrania należności, Subskrypcja zostaje anulowana.
 6. Sprzedawca nie przechowuje w swojej bazie numerów kart płatniczych Klientów.
 7. Płatność następuje z góry.
 8. Płatność następuje na zasadach prezentowanych na Stronie. W razie wątpliwości Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość na adres wskazany w Regulaminie.

§ 6

Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 5 Regulaminu na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Sprzedawca przekaże Klientowi dowód zakupu w formie elektronicznej. Klient wyraża zgodę, aby dowód zapłaty, tj. faktura, został sporządzony i przesłany na podany przez niego w trakcie składania zamówienia adres e-mail.
 3. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 3 dni od chwili zawarcia umowy.
 4. Realizacja zamówienia następuje natychmiastowo po jego złożeniu zgodnie z procedurą opisaną w § 5 Regulaminu. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą dostarczenia Kupującemu danych do logowania do Panelu Kursu.

§ 7

Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go w Regulaminie przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład w piśmie wysłanym pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@kurskorektytekstu.pl. Przykładowy formularz odstąpienia od umowy można pobrać tutaj.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny na Stronie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

§ 8

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
  1. żądać wymiany produktu na wolny od wad,
  2. żądać usunięcia wady,
  3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści – na przykład w piśmie wysłanym pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@kurskorektytekstu.pl. Przykładowy formularz reklamacyjny jest dostępny tutaj.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji na adres korespondencyjny lub adres e-mail, z którego zostało wysłane zgłoszenie reklamacyjne.
 6. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556–576).

§ 9

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.
 4. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupującego.
 5. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  1. Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),
  2. Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),
  3. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
 7. Kupującemu przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:
  1. wglądu do swoich danych osobowych,
  2. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 8. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 10. Sprzedawca niniejszym informuje Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony przez Kupującego może być utrudnione.
 11. Sprzedawca niniejszym wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11

Opinie

 1. Sprzedawca może udostępnić Kupującym możliwość zamieszczania opinii o Stronie i produktach na niej oferowanych – w ramach Strony lub serwisów zewnętrznych należących do osób trzecich. W takim przypadku do zamieszczania opinii stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
 2. Zamieszczenie opinii jest możliwe po skorzystaniu ze Strony, w szczególności po zawarciu umowy, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie.
 3. Kupujący powinien formułować opinię w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.
 4. Zakazane jest zamieszczanie opinii:
  1. bez uprzedniego skorzystania z produktów na Stronie;
  2. na temat produktów, których Kupujący nie nabył lub z których nie korzystał;
  3. wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  4. naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej;
  5. przez opłaconych użytkowników, w celu sztucznego podwyższenia lub obniżenia oceny produktu.
 5. Sprzedawca może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności czy pochodzą od Kupujących, którzy rzeczywiście nabyli produkt. Oprócz tego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Kupujący może zgłosić Sprzedawcy opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Kupującego Sprzedawca podejmie działania odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.
 6. W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Sprzedawca może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć.
 7. Sprzedawca może zamieszczać wszystkie lub wybrane opinie w celach marketingowych, w szczególności na stronie głównej Strony lub w przeznaczonej do tego zakładce Strony. Sprzedawca ma prawo zamieszczać wyłącznie pozytywne opinie, z pominięciem opinii negatywnych.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest integralną częścią zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą umowy sprzedaży.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na Stronie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

Copyright © 2023 kurskorektytekstu.pl
Szkolenia napędza platforma WP Idea.


Zapoznaj się z regulaminem, regulaminem newslettera
i polityką prywatności.